Grundlæggende opsætning

Aktiviteter

Så snart foreningen er oprettet, skal man tage stilling til, hvordan foreningen skal struktureres. Dvs. hvordan skal medlemmerne fordeles i forskellige hold, kontingentgrupper, træninger, etc.

Typer

De fleste foreninger har en række forskellige hold eller kontingentgrupper, som medlemmerne placeres i. I ForeningLet er alle disse ting samlet under et begreb som kaldes aktivitet. Når man opretter en aktivitet skal man tage stilling hvilken type af aktivitet man opretter, og systemet understøtter eksempelvis følgende typer:

 • Gruppe - bruges til internt at gruppere medlemmer.

 • Medlemskab - kan fx være et årligt kontingent.

 • Arrangement - kan fx være en generalforsamling eller en afslutningsfest.

 • Holdtræning - kan fx tilmelding til ugentligt yoga-hold eller indoor bike, hvor tilmelding er påkrævet fra gang til gang.

 • Klippekort

 • Donation

Til en aktivitet kan man tilknytte en pris, således at man kan opkræve medlemmerne for de aktiviteter, som de er tilmeldt. Når man danner opkrævninger i systemet, er der mulighed for at opkræve mange aktiviteter på én gang, hvilket betyder, at medlemmerne bliver opkrævet et beløb svarende til de aktiviteter, medlemmerne er tilmeldt, hvilket kan være individuelle beløb på tværs af aktiviteter.

Aktiviteterne kan også åbnes op, så de kan ses af medlemmerne, og så vil medlemmerne fx ved en sæsonstart kunne tilmelde sig de hold som foreningen udbyder, og fx betale med dankort i forbindelse med tilmeldingen.

Eksempler på aktiviteter i forskellige typer foreninger:

Foreningstype

Eksempel på aktiviteter

Idrætsforening

 • Badminton nybegyndere

 • Badminton øvede

 • Håndbold nybegyndere

 • Håndbold øvede

Landsforening

 • Enkeltmedlem

 • Familemedlemsskab

 • Studerende

Fitnesscenter

 • Månedskontingent, PBS

 • Månedskontingent, Kontant

 • Årskontingent, PBS

Antenneforening

 • Kontingent, grundpakke

 • Kontingent, stor pakke

 • Programafgift

 • Copydan

 • Tilslutningsafgift

Pris på aktivitet

Prisen på en aktivitet kan sættes/beregnes på flere forskellige måder:

Fast pris

Fx 100 kr. for alle som er tilmeldt aktiviteten.

Standardpris

Hvis man har mange aktiviteter som koster det samme, så kan man definere såkaldte standardpriser, og hvis denne pris ændrer sig, så skal man kun rette prisen ét sted - nemlig standardprisen - og så slår det igennem på alle de aktiviteter som benytter denne standardpris.

Baseret på alder

Pris kan baseres på medlemmets alder - fx 0-18 år betaler 100 kr., men 19-100 år betaler 150 kr. Denne funktion betyder, at man ikke behøver at flytte en masse medlemmer manuelt mellem forskellige prisgrupper, da systemet selv kan beregne den korrekte pris udfra medlemmets alder.

Baseret på skæringsdatoer

Pris kan baseres på bestemte datoer, således at man fx betaler halv pris efter en given dato. Hvis normalprisen fx er 500 kr. om året og man ønsker at prisen skal halveres fx 1. juli, så skriver man følgende: 01-01: 500, 01-07: 250.

Baseret på multichoice

Hvis pris baseres på multichoice, så er det muligt at give medlemmet en række valgmuligheder ifm. tilmeldingen. Det kan fx være muligheden for at angive et bestemt antal gæster, som skal deltage i et arrangement, eller valget mellem nogle forskellige størrelser t-shirts.

Ikke-medlem

Hvis man fx afholder kurser, og ikke-medlemmer kan tilmelde sig disse kurser, så kan man definere en pris for ikke-medlemmer, som fx er højere end prisen for medlemmer.

Oprettelse af aktivitet

En aktivitet oprettes ved at vælge »Aktiviteter -> Opret ny aktivitet«.

Når man opretter aktiviteten kan man eventuelt sætte en pris på aktiviteten.

Ændre en aktivtet

Hvis man vil ændre på en aktivitet, så gør man følgende:

 • Vælg »Aktiviteter -> Aktivitetsliste«.

 • Ud for den aktivitet som skal ændres går man ud til højre i »Vælg handling« og vælger »Rediger Indstillinger« eller »Rediger type, pris & afdeling« - alt efter hvad man vil ændre.

Hvis man vil ændre hvordan en aktivitet betales, så er det »Rediger indstillinger« man skal ind i (se ovenfor), og så skal man finde det punkt som hedder »Opkrævning / Fakturering«, hvor man kan afkrydse forskellige muligheder alt efter hvilke betalingsformer der er sat op i systemet.

Kopi af aktivitet

Hvis man vil oprette et nyt medlemskab eller et nyt arrangement, og man allerede har et andet medlemskab eller arrangement som minder om det nye, så kan man med fordel kopiere en eksisterende aktivitet.

Det gøres ved at vælge »Aktiviteter -> Aktivitetsliste« og så finde den aktivitet man vil kopiere, og så gå ud til højre i »Vælg handling -> Kopier aktivitet«.

Herefter angiver man et navn på den nye aktivitet, og så oprettes der en aktivitet magen til den gamle aktivitet. Nu kan man indstille den nye aktivitet, så den matcher de ting man ønsker. Det kan fx tilretning af datoer og/eller priser.

Afdelinger

Afdelinger er en slags »overkategori«, som aktiviteter tilknyttes eller »puttes ned i«. I en idrætsforening kan man fx inddele aktiviteterne i følgende afdelinger:

 • Ungdomsafdelingen

 • Seniorafdelingen

 • Veteranafdelingen

 • Udvalg

Under hver afdeling oprettes altså de aktiviteter (hold/træninger/kontingenttyper), som medlemmerne kan tilknyttes.

I en flerstrenget idrætsforening kan man sætte navnet på idrætsgrenen foran afdelingsnavnet, som følgende eksempel viser:

 • Badminton - ungdomsafdelingen

 • Badminton - seniorafdelingen

 • Fodbold - ungdomsafdelingen

 • Fodbold - seniorafdelingen

 • Gymnastik - ungdomsafdelingen

 • Gymnastik - seniorafdelingen

Oprettelse af afdeling

En afdeling oprettes ved at vælge »Opsætning -> Forening -> Afdelinger« og så klik på »Opret ny afdeling«.

Medlemskaber

Et medlemskab er en aktivitet af typen »Medlemskab«.

Denne type anvendes til at styre kontingentopkrævning samt evt. graduering af pris på medlemmer som indmeldes »skævt« i sæsonen.

Når man opretter en ny aktivitet (»Aktiviteter -> Opret ny aktivitet«), og vil bruge aktiviteten som et medlemskab, så vælg »Medlemskab« i feltet »Type« og opret aktiviteten. Herefter vises en mulighed ved navn »Fornyelsespolitik«:

Fornyelsespolitik

Her angives hvor tit medlemskabet skal fornys - fx månedligt, kvartalsvis, halvårligt og årligt. Ved kvartalsvis, halvårlig og årlig fornyelse skal man også tage stilling til, om medlemskabet skal fornys i bestemte måneder i året, eller om det skal fornys i forhold til indmeldelsesdatoen.

Nye indmeldelser

Hvis man har valgt at medlemskabet skal fornys på et bestemt tidspunkt på året, så kan man sætte aktiviteten op til at graduere prisen i forhold til denne fornyelsesdato.

Eksempel: Et medlemskab opkræves kvartalsvis i januar, april, juli og oktober med 300 kr. per kvartal, og et medlem melder sig ind d. 15. februar - altså midt i et kvartal. Systemet kan så automatisk graduere prisen, så medlemmet opkræves for de 44 dage der er til næste opkrævning d. 1. april. Dvs. cirka 150 kr.

Hvis et medlem indmelder sig tæt på skæringsdatoen - fx hvis indmeldelsen foretages 20. marts og skæringsdatoen er 1. april - så kan systemet sættes op til at opkræve for de sidste 10 dage af kvartalet samt hele næste kvartal. Dvs. ca. 335 kr. Dette er særligt anvendeligt hvis man også anvender Betalingsservice, hvor der er nogle tidsfrister for aflevering af opkrævninger, som man skal overholde.

Medlemmer

Helt centralt i enhver forening er naturligvis foreningens medlemmer. I ForeningLet findes der en række faste oplysninger, som kan knyttes til hvert medlem. De er blandt andet følgende:

 • Fornavn

 • Efternavn

 • Adresse

 • Adresse 2

 • Postnr.

 • By

 • Landekode

 • Emailadresse

 • Fastnetnr.

 • Mobilnr.

 • Køn

 • Fødselsdato

 • Indmeldelsesdato

 • Udmeldelsesdato

 • Opkrævningsmetode

 • EAN-nummer

Import og oprettelse af medlemmer

Medlemmer kan oprettes i ForeningLet på 3 måder:

Manuel oprettelse

Ved manuel oprettelse er det en person med adgang til foreningen på ForeningLet, som opretter medlemmerne.

Manuel oprettelse af et medlem sker ved at klikke på “Medlemmer -> Opret nyt medlem”.

Import fra fil

Hvis foreningen har alle sine medlemmer liggende i en fil (fx et regneark), så kan medlemmerne automatisk importeres ind i ForeningLet. Foreningen kan selv gøre det - vi tilbyder også at gøre det.

Import fra fil sker ved at klikke på “Medlemmer -> Importer”. Herefter skal man vælge en fil på sin computer, som indeholder medlemsdata. Filen skal være i CSV-format eller Excel-format for at kunne importeres ind i ForeningLet. Hvis man ikke har mod på selv at prøve kræfter med at importere medlemmer ind i systemet, så udføres opgaven også af ForeningLet. Send blot et regneark (fx Excel) via email med alle foreningens medlemmer, og så sørger vi for at lægge data ind under jeres forening. Som oftest er det gratis at få lagt data ind. Hvis opgaven er kompleks kan der efter aftale opkræves et mindre beløb for denne ydelse.

Tilmelding

Man kan opsætte en tilmeldingsformular op via systemets medlemsportal, hvor medlemmerne kan tilmelde sig, hvorefter de bliver oprettet direkte i ForeningLet.

Tilmelding via medlemsportal gennemgås i et selvstændigt afsnit (se indholdsfortegnelsen), hvorfor det ikke omtales yderligere her.

Opsætning af medlemsfelter

Udover standard felter såsom navn, adresse, email og så videre, så kan foreningen frit selv definere op til 30 ekstra medlemsfelter, som tilknyttes hvert enkelt medlem. Disse 30 ekstra medlemsfelter kan foreningen navngive efter eget ønske, og foreningen kan også bestemme om felterne skal være indtastningsfelter, afkrydsningsfelter og dropdown-lister med foruddefinerede valgmuligheder. De tyve ekstra medlemsfelter kan konfigureres under “Opsætning -> Medlemmer -> Opsætning af medlemsfelter”.

De 30 ekstra medlemsfelter er primært tiltænkt informationer som varierer meget på tværs af medlemmerne. Det kunne fx være et medlemsnummer fra et gammelt medlemssystem. Hvis man ønsker at gruppere medlemmerne i forskellige hold eller medlemstyper, så er det bedre at anvende afdelinger og aktiviteter.

Man kan også ændre på rækkefølgen som medlemsfelterne bliver vist i. Det er også under “Opsætning -> Medlemmer -> Opsætning af medlemsfelter”, hvor det gøres i fanebladet »Rækkefølge« oppe til højre, hvor man kan trække i felterne med musen (op eller ned). Husk at tryk »Gem rækkefølge« til sidst.

Velkomstmail til nye medlemmer

Når et nyt medlem tilmelder sig en aktivitet via medlemsportalen, hvis der er åbnet op for dette, så kan systemet sættes op til automatisk at udsende en mail til medlemmet.

Det gøres på følgende vis:

 • Vælg »Kommunikation -> Tekst-skabeloner« i menuen til venstre.

 • Klik på den blå knap »Opret ny tekst-skabelon«.

 • Skriv ny teksten som det nye medlem skal modtage ved indmeldelse og gem teksten.

 • Gå nu ind på den aktivitet som medlemmet indmelder sig på via »Aktiviteter -> Aktivitetsliste«.

 • Find feltet »Kvittering ved tilmelding«.

 • Vælg nu den tekst-skabelon som blev oprettet lige før.

 • Gå i bunden af siden og gem.

Brugere og adgange

Hvis I er flere om at administrere foreningen, så kan disse personer inviteres til systemet. Det gøres under “Opsætning -> Brugere -> Inviter nye brugere”. Her indtaster man blot mail-adressen på de personer som skal have adgang til administrationen af foreningen.

Man kan tildele brugerne forskellige rettigheder, således at der fx kun gives læse-adgang til medlemsdatabasen, mens alt andet er lukket af. Man kan også give læse-adgang til regnskabet, således at en revisor kan få adgang til regnskabstallene - dog uden at kunne ændre noget.

Rettigheder for de forskellige brugere styres under “Opsætning -> Brugere -> Brugerliste og adgange”, hvor man kan klikke på »Ændre adgange« ude til højre, og så ser man følgende:

_images/users_change_access.png

Her kan man fx sætte hak i »Regnskab, kun læseadgang«, hvis man vil give en person adgang til kun at kunne se regnskabet (men ikke ændre noget i regnskabet).

Forsigtig

Der kan kun være én administrator. Så hvis du inviterer en ny bruger og tildeler rettigheden »Administrator«, så mister du selv denne rettighed, og dine rettigheder bliver ændret til kun at indeholde »Opsætning«.

Skift administrator

Hvis I har behov for at skifte administrator - altså overdrage denne rettighed til en anden person - så gøres det på følgende vis:

 • Log ind som den nuværende administrator.

 • Vælg »Opsætning -> Brugere -> Inviter nye brugere«.

 • Indtast mail-adressen på den person, som skal være den nye administrator, og tryk »Inviter nye personer«.

 • Klik »Videre« og klik nu på »Ændre adgange« ud for det netop inviterede person.

 • Sæt nu hak i rettigheden »Administrator« og tryk »Gem rettigheder«.

Nu er administratorrollen overdraget.

Opkrævningsmuligheder

Hvordan skal man opkræve medlemmerne? Og hvordan skal de betale? Det er to centrale spørgsmål vedrørende opkrævninger.

Systemet understøtter følgende muligheder:

Opkrævningsmetode

Betaling via MobilePay Subscriptions

Betalingsservice

Dankort automatisk træk

Betaling via Dankort

Betaling via Visa/Mastercard

Betaling via MobilePay Online

Email-opkrævninger

Betaling via kodelinje (+71)

Betaling via MobilePay Invoice

Betaling via MobilePay MyShop

Betaling via Netbank

EAN

Udskriver selv opkrævninger

Mulighederne er mange - og ForeningLet understøtter dem alle. I de følgende afsnit gennemgås de forskellige opkrævningsmetoder.

Begrebet opkrævningsmetode dækker over de måder, hvorpå foreningen kan opkræve sine medlemmer. Nogle foreninger foretrækker at opkræve via Betalingsservice, andre via Dankort og MobilePay, og igen andre via email eller udskrivning af opkrævninger, som afleveres personligt til hvert medlem eller sendes fysisk med posten.

MobilePay Subscriptions

MobilePay Subscriptions kan sammenlignes med Betalingsservice/PBS - det foregår blot via MobilePay i stedet. Fx kan nye medlemmer ved indmeldelse betale første opkrævning via MobilePay, og de efterfølgende betalinger trækkes helt automatisk fra medlemmets MobilePay uden at medlemmet skal gøre noget.

Betalingsservice

Med Betalingsservice (også kendt som PBS) får foreningen mulighed for automatisk at trække penge fra medlemmernes bankkonto, hvis medlemmet vel at mærke giver sin accept til dette. Det kan spare foreningen for mange timers arbejde i forhold til at skulle sende rykkere ud.

Betalingsservice fungerer på følgende vis: Første gang foreningen udsender opkrævninger fra ForeningLet, så modtager medlemmerne enten et indbetalingskort (FI-kort som Betalingsservice udsender) eller en email med beløbet til opkrævning. Medlemmerne får her mulighed for at tilmelde betalingen til Betalingsservice. Foreningen kan også sætte en tilmeldingsformular op på sin hjemmeside, hvor medlemmet kan tilmelde sig Betalingsservice.

De medlemmer som tilmelder sig Betalingsservice vil automatisk blive trukket det beløb som foreningen opkræver. De medlemmer som ikke tilmelder sig Betalingsservice vil fortsat modtage indbetalingskort (FI-kort) med posten eller en ny email, hver gang foreningen udsender opkrævninger.

Når medlemmer begynder at indbetale de udsendte opkrævninger (eller automatisk bliver trukket), så vil Betalingsservice sende oplysninger om indbetalinger til ForeningLet, som automatisk vil opdatere debitorlisten i ForeningLet. Dermed skal foreningen ikke selv manuelt afstemme bankkontoen med debitorlisten i ForeningLet, hvilket kan spare foreningens kasserer for mange timers arbejde.

Integrationen fra ForeningLet til Betalingsservice kræver ikke at I selv henter filer hos Betalingsservice, som ellers er typisk for konkurrerende foreningssystemer på markedet. ForeningLet sørger for automatisk at hente filer hver dag. Integrationen er med andre ord fuldautomatisk.

Dankort automatisk træk

Denne opkrævningsmetode minder om Betalingsservice (PBS). Det foregår ved at medlemmet betaler den første opkrævning med sit Dankort (opkrævning udsendes via email eller sker via online tilmelding). Medlemmet giver samtidig foreningen lov til fremover automatisk at trække penge på medlemmets Dankort - ligesom man kender det fra Betalingsservice. Dermed vil fremtidige opkrævninger kunne trækkes automatisk fra medlemmets Dankort. Debitorlisten i ForeningLet bliver automatisk afstemt, når beløb trækkes fra medlemmernes Dankort.

Når et medlems Dankort er ved at udløbe, så sender systemet automatisk en mail til medlemmet en måned før udløb, hvor systemet beder medlemmer om at tilmelde sig med et nyt Dankort, således at det automatiske træk kan fortsætte på det nye Dankort.

Automatisk træk på via Dankort er naturligvis også en mulighed med de internationale kort såsom MasterCard og Visa. Det kræver blot en tillægsaftale også at kunne modtage de internationale kort.

EAN

ForeningLet understøtter udsendelse af opkrævninger via EAN, hvilket typisk er et krav, når man sender opkrævninger til det offentlige.

Email-opkrævninger

ForeningLet giver mulighed for at udsende opkrævninger via email til foreningens medlemmer. Det kræver naturligvis at foreningen kender medlemmernes email-adresser. Opkrævninger som udsendes via email kan betales på forskellig vis. ForeningLet understøtter følgende betalingsmuligheder, når opkrævninger udsendes via email:

 • Dankort & udlandskort

 • MobilePay

 • Kodelinje (+71)

 • Netbank

I de følgende afsnit gennemgås de forskellige betalingsformer.

Betaling via Dankort

Denne løsning giver medlemmerne mulighed for at betale opkrævningen med det samme via Dankort. I den opkrævning som udsendes via email kan medlemmet klikke på et link, som fører medlemmet over til en betalingsside, hvorfra opkrævningen kan betales med Dankort (og systemet kan sættes op til at medlemmet giver foreningen lov til at lave automatisk træk fremover). Opkrævningen bliver automatisk opdateret i ForeningLet, og foreningen skal således ikke selv ind i debitorlisten i ForeningLet og afstemme manuelt.

Denne løsning kræver at foreningen har en indløsningsaftale vedr. dankort.

Betaling via MobilePay Subscriptions

Denne løsning giver medlemmerne mulighed for at betale opkrævningen med det samme via MobilePay på telefonen. I emailen som medlemmet modtager er der et link, og her skal medlemmet indtaste sit mobilenr. og der bliver herefter sendt en anmodning til medlemmets MobilePay app, hvor medlemmet åbner MobilePay-app’en og betaler med et swipe. Opkrævningen bliver automatisk opdateret i ForeningLet, og foreningen skal således ikke selv ind i debitorlisten i ForeningLet og afstemme manuelt.

Denne løsning kræver at foreningen har en aftale med MobilePay vedr. produktet MobilePay Subscriptions.

Det er kun den første opkrævning som udsendes via email. Efterfølgende opkrævninger vil kunne trækkes automatisk, da medlemmet nu er tilmeldt automatisk træk via MobilePay.

Betaling via MobilePay Online

Denne løsning giver medlemmerne mulighed for at betale opkrævningen med det samme via MobilePay på telefonen. I den opkrævning som udsendes via email kan medlemmet klikke på et link, som fører medlemmet over til en betalingsside, hvorfra opkrævningen kan betales med MobilePay. Opkrævningen bliver automatisk opdateret i ForeningLet, og foreningen skal således ikke selv ind i debitorlisten i ForeningLet og afstemme manuelt.

Denne løsning kræver at foreningen har en indløsningsaftale vedr. Dankort, og ellers har løsningen samme fordele som dankort-løsningen. Foreningen skal ikke have en aftale med MobilePay.

Betaling via kodelinje (+71)

Denne løsning giver mulighed for automatisk afstemning af bankkonto og debitorliste i ForeningLet. Løsningen fungerer ved at medlemmet betaler opkrævningen via sin Netbank. På opkrævningen er anført en FI-kodelinje (som kendes fra giro-indbetalingskort og FI-kort), som identificerer medlemmet og opkrævningen i ForeningLet, således at debitorlisten automatisk afstemmes.

Løsningen kræver en aftale med Betalingsservice (som er gratis at oprette). Betalingsservice tager 0,25 kr. betalt per adviseret opkrævning, hvilket gør løsningen prismæssig billig. Løsningen kræver også et FI-nummer, som oprettes i banken. Prisen på FI-nummer varierer fra bank til bank.

Betaling via MobilePay MyShop

Foreningen angiver et 5- eller 6-cifret nummer på opkrævningerne (som man har modtaget fra MobilePay), som medlemmer anvender, når de via deres MobilePay app på telefonen betaler opkrævningen. Foreningen skal efterfølgende selv holde øje med bankkontoen og manuelt afstemme debitorlisten i ForeningLet med indbetalingerne. Dette er en forholdsvis billig løsning, men også en forholdsvis tidskrævende løsning for foreningen.

Forskelllen på MobilePay Online og MobilePay MyShop er primært, at indbetalinger afstemmes automatisk i MobilePay Online, mens de skal afstemmes manuelt i MobilePay MyShop.

Forskelllen på MobilePay Invoice og MobilePay MyShop er primært, at indbetalinger afstemmes automatisk i MobilePay Online, mens de skal afstemmes manuelt i MobilePay MyShop.

Betaling via Netbank

Foreningen angiver et registreringsnr. og kontonr. på opkrævningerne, som medlemmer anvender, når de via deres Netbank betaler opkrævningen. Foreningen skal efterfølgende selv holde øje med bankkontoen og manuelt afstemme debitorlisten i ForeningLet med indbetalingerne. Denne løsning er den billigste, men også den mest tidskrævende for foreningen.

Udskriver selv opkrævninger

Hvis man selv ønsker at udskrive opkrævningerne på egen printer, så er det også en mulighed. I ForeningLet kaldes denne opkrævningsmetode for manuelt.

Det skal forstås således at foreningen selv udskriver opkrævningen på papir og afleverer den til medlemmet enten ved personligt fremmøde eller ved at sende opkrævningen til medlemmet med fysisk post - fx via Post Danmark.

Betalingen af opkrævningen kan ske på to måder:

 • Netbank

 • Kodelinje (+71)

Betaling via Netbank

Samme princip som beskrevet i afsnittet “Email: Betaling via Netbank”. Eneste forskel er at opkrævningen er afleveret manuelt i stedet for via email.

Betaling via kodelinje (+71) - ForeningLet layout

Samme princip som beskrevet i afsnittet “Email: Betaling via kodelinje (+71)”. Eneste forskel er at opkrævningen er afleveret manuelt i stedet for via email.

Betaling via kodelinje (+71) - fortrykt indbetalingskort

Denne opkrævningsmetode kræver at man har indkøbt nogle fortrykte indbetalingskort.

Når man har oprettet nogle opkrævninger, så kan man efterfølgende selv udskrive dem på disse fortrykte indbetalingskort, og herefter aflevere/sende dem til medlemmerne.

Fortrykte indbetalingskort er særligt anvendeligt, hvis man fx har et trykt medlemsblad man udsender, og man gerne vil vedlægge en udskrevet opkrævning til medlemmet.

Forskellen på ForeningLet layout og fortrykt indbetalingskort er kun selve layoutet, hvor ForeningLet layout er ForeningLets eget layout, mens fortrykt indbetalingskort har et layout der minder meget om det man ser hos fx Betalingsservice.

Afsenderemail

Når der udsendes email fra systemet, så skal der være en afsender-email-adresse på disse emails. Denne email-adresse er noreply@foreninglet.dk. Det er ikke den email-adresse som medlemmerne ser, når de modtager en email fra jer udsendt fra systemet. For medlemmerne vil det altid se ud som om, at emailen kommer fra jeres forening, og hvis et medlem svarer på en email, så vil svaret blive sendt til en email-adresse, som I selv bestemmer. Typisk er det email-adressen på den person i jeres forening, som har udsendt emailen.

Lidt teknik

Det bliver sværere og sværere at udsende masse-emails, og det skyldes, at email ofte bliver brugt til at »spamme« andre. Altså sende emails til nogle personer, som ikke ønsker at modtage disse emails.

Der findes dog teknologier til at sikre, at legitime emails når frem til modtagernes indbakker, og ikke bliver opfatter som spam.

ForeningLet gør naturligvis brug af disse teknologier, og derfor kan man som kunde hos ForeningLet i langt de fleste tilfælde være sikker på, at emails når frem til medlemmerne. Når man ikke kan være 100% sikker, så skyldes det, at et spam-filter kan blive aktiveret pga. den tekst man som forening selv har skrevet i emailen.

Kort fortalt - og uden at det skal blive alt for teknisk - så gør ForeningLet brug af følgende teknologier på email-adressen noreply@foreninglet.dk til at sikre at emails når frem til medlemmerne:

 • SPF - forkortelse for Sender Policy Framework

 • DKIM - forkortelse for DomainKeys Identified Mail

 • DMARC - forkortelse for Domain-based Message Authentication, Reporting & Conformance

 • Dedikeret IP-adresse emails afsendes fra

Det lyder meget teknisk, og det er meget teknisk.